Preço Dia Ano
Mondi 33,020.00 230.00 0.70% 9.43%
Rexam 56.17 0 0% -19.50%